SHS-BAT

November 28, 2017

SHS1000/SHS800 Battery

7.4 V, 5400 mAh